| Weetjes | 
Tijdslijn
Romeinse Tijd
(57 voor Chr. tot ca 400 na Chr.)
Tot ca 1950 bleef men vasthouden aan de overtuiging dat het verleden van onze gemeente niet verder reikte dan de vroege middeleeuwen.
In 1980 echter werden op een terrein in de Kuurnsestraat resten van een grafveld aangetroffen. Vier brandrestengraven uit de Romeinse tijd werden ingetekend.
 
800 In 800 zou Karel de Grote Liederick II een abdij geschonken hebben die in of bij het Hulstbos lag dat zich naar Kortrijk toe uitstrekte. Dit bos zou naamgevend geworden zijn voor onze gemeente.  
  Onder Boudewijn V (1035-1067) kende het graafschap Vlaanderen een grote bloei en genoot de graaf een groot aanzien. Een bewijs daarvan is dat Boudewijn V van 1060 tot 1067 regeerde voor de minderjarige Franse koning Filips I. Het was ook Boudewijn V die de organisatie van het graafschap grondig hervormde. De oude bestuurlijke indeling in gouwen of pagi verving hij door kasselrijen. Zo had men bv. de kasselrij van Kortrijk, de kasselrij van Ieper enz.. Aan het hoofd van een kasselrij stond een "Hoog Bajuw". Deze werd bijgestaan door twee soorten ambtenaren namelijk de "Hoog Pointers" en de "Vrij Schepenen". De kasselrijen waren onderverdeeld in roeden. De kasselrij van Kortrijk kende vijf roeden nl die van Harelbeke, Tielt, Deinze, Menen en die van de 13 parochiën. Een roede bestond uit een aantal parochiën. De roede van Harelbeke bevatte er 18: Harelbeke-Binnen, Harelbeke buiten, St.-Eloois-Vijve, Waregem, Hulste, Ooigem, Bavikhove, Kuurne, Ingelmunster, Sint-Denijs, Zwevegem, Moen, Vichte, Otegem, Heestert, Deerlijk, Bevren-Leie en Desselgem. De parochie werd op zijn beurt onderverdeeld in drie soorten gronden: leengronden, cijnsgronden en vrije of allodiale gronden.  
900-950 Naamsverandering van onze buurgemeente: Hulsthout wordt Ingelmunster meer
1075 Volgens Despars 'Cronycke van den lande ende graefscepe van Vlaenderen' zou graaf Robrecht de Fries o.m. de kerk van Hulste hebben laten oprichten (of herstellen) ter ere van Sint-Pieter. 'Eensdeels omme dieswille dat hy up zynen dach tweewarf victorieuselick tvelt behouden hadde jeghens zyne vianden'.
In ditzelfde jaar staat bisschop Boudewijn van Noyon (bisschop van Doornik en Noyon 1044-1068) het altaar van Hulste af aan het kapittel van Harelbeke, dat het patronaatsrecht over de Sint-Pieterskerk uitoefende.
Robrecht de Fries
1398 In de registers der Kortrijkse buitenpoorters vinden we 85 buitenpoorters uit Hulste  
1435 24 november 1435 :
datering bouw kasteel van Schiervelde
Afbeeldingen
1469 In de registers der Kortrijkse buitenpoorters vinden we 65 buitenpoorters uit Hulste BUITENPOORTER
Iemand die wel bepaalde rechten als poorter (stadsburger) genoot, maar buiten de stad woonde.

1530 In de registers der Kortrijkse buitenpoorters vinden we 99 buitenpoorters uit Hulste  
1618 De grootgrondbezitter Willem vander Gracht, heer van Schiervelde en Passendale, slaagt er in om de dorpsheerlijkheid van Hulste als leen te kopen van het kapittel van Harelbeke. De Heerlijke rechten blijven in handen van het Sint-Salvatorskapittel.  
1628 21 juli - De Koninklijke St-Pieters Bosseniersgilde wordt opgericht. Filips IV, koning van Spanje en graaf van Vlaanderen gaf toestemming voor de stichting. De oorspronkelijke reden van bestaan van de schuttersgilden was het verdedigen van de 'eigen haardstede' en het nakomen van de verplichte diensten aan de vorst. De bosseniersgilde van Hulste bezat verscheidene eigendommen, onder andere de gronden gelegen tussen de huidige Kasteelstraat en de Tieltsestraat. De gildebroeders moesten 'paisible lieden' zijn, 'van goede naeme ende fame, zich exercerende in het schieten onder de bescheming van hunne patroon Sinte Pieter'. [site van d Bosseniers]
1662 Vermoedelijke bouwdatum van de kasteelhoeve. [foto]
1680 De toren van de kerk hangt scheef en het regent door het dak. Noch het kapittel van Harelbeke, noch het bisdom Doornik, waar Hulste toen toe behoorde wilden de herstellingskosten op zich nemen daar hun inkomsten als gevolg van de slechte tijd te sterk waren gedaald.  
1688 De "negenjarige oorlog" breekt uit  
1749 Onder het bewind van Keizerin Maria Theresia van Oostenrijk wordt de steenweg Kortrijk-Brugge aangelegd. Hij loopt voor een deel over het grondgebied Hulste, dwars door het Absulbos. Er worden twee bunders, 400 lands en 70 kleine roeden grond onteigend. De steenweg vormde een stimulans voor handel en nijverheid en onrechtstreeks voor de bevolkingstoename. In 1765 zijn er 1321 inwoners; meer dan het dubbele van het jaar 1695.  
1770 Pastoor P.J. Opstal richt een 'werk- en leerschool' op waar een aantal godsvruchtige juffrouwen onderwezen die de pastoor de 'Zusters van de Heilige Herten van Jezus' doopt in de hoop dat een nieuwe orde zou ontstaan. [meer]
1780 De kerk wordt volledig vernieuwd en daarbij van Oost naar West georiënteerd. Juffrouw Marie-Louise le Sage de Hauteroche, van de heerlijkheid Schiervelde in Hulste, schonk drie klokken.
De toren werd pas in 1852 gerecht.
 
1798 (12 oktober) Uitbreken van de Boerenkrijg - Bloedig treffen van lokale bevolking en Franse troepen te Hulste [meer]
1799 Bouw van een houten molen op de plaats waar nu de Muizelmolen staat. 41 jaar later wordt de stenen molen gebouwd.  
1839   De spoorlijn Kortrijk-Gent wordt ingewijd
1840 Bouw van de Muizelmolen. Deze stellingmolen werd gebouwd door Fransoo Depriet en Charles Verhelle als korenmolen met 2 koppels stenen. De benodigde stenen werden gebakken uit grond van de hoeve Vryleghem. De open steenbakkerij bevond zich in de buurt van de herberg "Den Engel". Op de plaats van de molen stond er in de 18de eeuw tot het begin van de 19de eeuw een houten molen die in brand werd gestoken. Een aandrijfas in de huidige molen zou van de oude molen afkomstig zijn en draagt het jaartal 1799. De wieken van de huidige Muizelmolen hebben een spanwijdte van 25 meter. meer
1842

Als gevolg van de nieuwe schoolwet wordt een jongensschool gebouwd, waar tijdens de schoolstrijd Meester Viaene onderwees. De school blijft gemengd tot 1859.
Een wet wordt van kracht waarbij de gemeenten verplicht worden een "Atlas der Buurtwegen" op te maken.

 
1845 Er heerst een economische crisis - de familienijverheid gaat tenonder. Er is hongersnood. meer
1847   Een rechtstreekse spoorverbinding Kortrijk-Brugge komt tot stand.
1852

Dringende herstellingswerken worden uitgevoerd aan de scheefgezakte toren. Tijdens de werken wordt een vermolmde eikenhouten balk ontdekt waarop de inscriptie: 'Robertus Frisius, graefe van Vlaenderen mi deed maecken in anno 1075' te lezen was. Op een andere balk stond er volgens deken Ferdinand Van de Putte uit Kortrijk 'Robertus Frisius me fecit fieri'. Deze vermelding vinden we ook terug in de beraadslagingen van de kerkfabriek van 1852.

Oprichting van de leerwerkschool voor wevers in 'de Kazerns'

 
1859 Er wordt een meisjesschool opgericht waar juffrouw Vande Kerckhove onderwijst tot 1893. Dan wordt de onderwijstaak overgenomen door de Zusters van Liefde uit Heule.  
1859 De gemeenteschool in de Kasteelstraat wordt in gebruik genomen. De voornaamste gebouwen bleven overeind en zijn nu ingericht als bibliotheek en cultureel centrum.  
1860 Kasteel Schiervelde wordt gesloopt. [foto]
1898 De Zusters van Liefde bouwen een meisjesschool en klooster  
1902 20 juni- Er wordt een relais-postkantoortje geopend te Hulste  
1904 Koning Albert I geeft de toelating tot de afbraak van de oude kerk en met start met de bouwwerken van de nieuwe in Neogotische stijl.  
1906 24 september 1906. De Nieuwe kerk wordt ingewijd door bisschop Waffelaert. De kerk kostte in totaal 99.800 Frank (2.474 euro)  
1914 29 juli 1914 - de noodklok luidt : de jongste klassen (1910 tot 1912) worden gemobiliseerd.Op 1 augustus trokken nog eens 70 gemobiliseerden naar het het leger - velen waren reeds gehuwd en hadden kleine kinderen.
Zondag 18 oktober 1914: de eerste Duitse troepen bezetten Hulste.Ongeveer 1500 Saksers worden bij burgers ingekwartierd.
4 augustus 1914- Duitse inval in België
9 okt 1914.: Antwerpen valt
22 april 1915: gebruik van gifgas door de Duitsers te Steenstrate.
1915 18 april 1915: de Franse vliegenier Roland Garros maakt een noodlanding te Hulste en wordt gevangen genomen door de Duitsers.  
1918 16-17-18 oktober - Hulste wordt bestookt met 'stikgasebussen' door Duitse kanonnen.  
1926 Het ontstaan van het brandweerkorps in Hulste dateert van eind 1926.
Landbouwers en vlassers kwamen samen om de mogelijkheid te bespreken een korps op te richten. Op 7 maart 1927 werd het korps opgericht. Op 17 maart werd en handpomp van de brandweer van Harelbeke afgehaald en zo kon men beginnen oefenen. Hulste had in de loop der jaren 4 kazernes, allemaal in de Kasteelstraat. De laatste waar nu het dorpshuis De Rijstpekker is.
 
1968 16 november: De nieuwe gemeenteschool in de Tieltsestraat wordt in gebruik genomen.  
1970 Hulste telt 3124 inwoners waarvan 1350 een actief beroep uitoefenen.
63,5% werkt buiten Hulste
84% in industrie, handel en nijverheid
6,5% in de landbouw. Hulste was een gemeente van hoofdzakelijk forenzen.
 
1977 Fusie met de stad Harelbeke (samen met Bavikhove)  
1979 Opgravingen op het domein van Schiervelde.
O.a. een baardmankruik uit de 16de eeuw wordt opgegraven uit de waterputvulling. De kruik werd gebakken door de vermaarde pottenbakkersfamilie Mennicken uit Raeren in de Oostkantons en bevindt zich in het museum van Harelbeke.
 
1980 Op een terrein in de Kuurnsestraat worden resten van een grafveld aangetroffen. Vier brandrestengraven uit de Romeinse tijd (57 v.Chr.- ca 400 na Chr.) worden ingetekend.  
2007 21 september - Het postkantoor te Hulste wordt gesloten