Tussen Elisa Delaere weduwe van Richard Honoré te Hulste en Henri Duthoit, herbergier te Hulste is de volgende overeenkomst gesloten:
Weduwe Richard Honoré geeft in pacht voor een termijn van zes naeenvolgende jaren:
1° de herberg het Gemeentehuis met al zijne afhankelijkheden en gerieven ten tweeden huis vroeger bewoond door Richard Honoré ten derden het stuk grond dienende tot lochting en liggende Kasteelstraat voor de som van achthonderd franks per jaar voor het gemeentehuis met lochting aanvangnemend met den eersten Januari 1900 één en twintig, voor het huis ten tweeden genoemd voor de som van acht honderd frank per jaar te beginnen van den dag der ingenottreding. De pachter verbindt zich de noodige timmerwerken te zijnen laste uit te voeren zonder levering van grondstoffen en behangen en schilderen inbegrepen, zonder recht van hiervan eenige schadevergoeding te eischen of bij verlaten eenige afbraak te doen. De pachter behoudt het recht de pachtsom zesmaandelijks te betalen met gangbare munt. Beide belanghebbende zijn verplicht van in geval van opzeg van pacht de belanghebbende zes maanden voor den vervaldag schriftelijk te verwittigen. In dubbel gedaan en door beide partijen ondertekend den eersten Maart negentienhonderdéén en twintig
Hulste, 1 Maart 1921
(Elisa Delaere)