Als kapstok voor de gezinnen gebruikten we eerst de aktes van de burgerlijke stand (waarvoor dank aan Bernard Bruggeman) en de parochie registers.
De burgerstand is bij iedereen bekend voor aangiftes van geboorte en overlijden en voor huwelijken.
Deze akten werden in een databank opgenomen met alle gegevens die er in voor komen. Ze beslaan de periode tussen ongeveer 1800 tot 1920 (recenter behoort tot de privacy). Daarvoor bestond de burgerlijke stand niet en was hoofdzakelijk de katholieke kerk verantwoordelijk voor het bijhouden van dergelijke gegevens in de parochieregisters. In sommige steden zijn ook documenten bewaard van de protestantse kerk maar in Hulste kwamen die niet voor.
Doopsels, huwelijken en overlijdens werden genoteerd, door de ene pastoor al met meer ijver dan de andere. Vaak zijn de gegevens in de vroegste jaren begin 1600 nogal summier zodat hier en daar een vraagteken rijst of we het juiste gezin voor ogen hebben. De beperkte keuze in voornamen maakt het zeker niet gemakkelijk, temeer dat vroeger de dooppeter en doopmeter de naam mochten bepalen, wat heel vaak eindigde in hun eigen voornaam. Generaties lang kon men van vader op zoon Joannes of Guilielmus heten.

In elk gezin hebben we de ouders met hun geboorte- huwelijk- en sterfdatum en plaats samen met hun ouders. Alle kinderen krijgen dezelfde gegevens mee. De jongens worden onder dezelfde naam zelf weer ouder van een gezin, de meisjes verhuizen naar het gezin van hun echtgenoten en zijn daar terug te vinden. Voor Hulste en Bavikhove werden alle aktes bekeken en genoteerd. De andere gemeenten werden opgezocht in de databanken die beschikbaar zijn op internet.
De extra gegevens die bijgevoegd zijn, beslaan vooral het opzoekwerk van Lucien Decroix, die zoveel mogelijk bronnen raadpleegde waar Hulste en zijn bewoners in voorkwamen. Het is niet altijd evident om die bij het juiste gezin toe te wijzen vooral door het frequent voorkomen van bepaalde voornamen.

Veel ouders stierven vroeg en lieten hun kinderen als wees of halve wees achter. Zoals er nu een familieraad wordt samengesteld om de belangen van de kinderen te beschermen, hadden we ook voor 1800 een dergelijk systeem. De wezerij was een instelling die de kinderen van de poorters van kortrijk (voor onze streek) beschermde. Er werden voogden aangesteld en in deze documenten vinden we soms ruime familiebanden terug. Het helpt om gezinnen met meer zekerheid samen te stellen.
Wie geen poorter was, moest erfeniskwesties regelen met het plaatselijk bestuur (burgemeester en schepenen) en deze kwamen dan terecht in de "scabinalen" of schepenboeken.
Net zoals in de wezerij werd een staat van goed opgemaakt. Daarin stond de overledene vermeld met zijn erfgenamen, de gehuwde kinderen en weeskinderen, en alle bezittingen en kosten die moesten verdeeld worden. We vinden er onroerend goed terug maar ook de volledige inboedel. Het West-Vlaams in deze akten brengt namen van oude gereedschappen weer naar boven en leert ons hoe het dagelijkse leven eruit zag. In de rubriek kosten zijn de mensen vermeld waaraan nog schulden zijn, zodat we ook daar de link kunnen leggen met andere gezinnen. Deze details zijn niet systematisch opgenomen maar blijven open voor verder onderzoek.

Veel bronnen kunnen enkel op het rijksarchief of stadsarchief geraadpleegd worden maar de basis bronnen zijn digitaal beschikbaar op het internet. De sites van het rijksarchief en van familysearch zijn vrij te consulteren mits het aanmaken van een gratis account.
Het rijksarchief heeft een databank waar al vele gemeentes opgenomen zijn en waarin je kan opzoeken waar iemand voorkomt. Daarnaast hebben zij foto's van de parochiale aktes en in mindere mate van de burgerlijke stand beschikbaar op de website. Voor de wezerij van Kortrijk zijn alle documenten gefotografeerd en terug te vinden.
Familysearch heeft diezelfde parochiale aktes (zij zijn vaak de bron voor het rijksarchief) maar ook zeer volledige burgerlijke stand gegevens.
Daarnaast ook vele foto's van de scabinalen en titels van boeken die verschenen zijn per gemeente. De vrijwilligers van het rijksarchief hebben ook een aparte site met databanken waar soms gegevens op terug te vinden zijn die nog niet op de site van het rijksarchief zelf terug te vinden zijn.

Dezelfde bron kan in verschillende gezinnen voorkomen, soms bij de ouders en bij hun gehuwde kinderen, of bij de broers en zusters van die ouders. In principe wordt een bron toegevoegd aan alle gezinnen waar iemand uit de bron voorkomt.